YERLİ MALI BELGESİ İÇİN KABUL EDİLECEK ŞARTLAR

· Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

· Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

Ürünün Yerli Katkı Oranının hesaplanması için; Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin üretici tarafından doldurulması gerekmektedir. Yerli Katkı Oranı Hesabı üretici tarafından yapıldıktan sonra mali yönden serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uygunluğu onaylanır. Bu inceleme sırasında ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri, gümrük giriş beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tespit yapılır. Üretici serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından muhasebecisini/müşavirini belirler.

Yerli Katkı Oranı teknik yönden incelemesi ise Eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından belirlenir. Eksper yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini yaparak hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılır. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

· Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi ve ekindeki belgelerle birlikte borsaya başvururlar.

· Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,

· Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname,

· Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ve hesaplamada baz alınan belgeler,

· Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,

· Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).

Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır:

· Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti

· Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya  Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti

· Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

· Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)

Başvuru yapıldıktan sonra üretici tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, ilgili Borsa tarafından Tebliğ ve Uygulama Esaslarına uygunluk açısından kontrol edilir. Yerli Malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Borsanın kontrol işlemleri sonrasında bilgi ve belgeler TOBB ile ortak kullanılan sisteme girilerek TOBB’un onayına sunulur ve 10 işgünü içerisinde onay süreci tamamlanır.

            TOBB’a ödenen onay ücretine (2022 yılı için 165 TL) ek olarak Yerli Malı Belgesi onaylanan üyelerimizden Borsa bütçesinde belirlenen miktarda Belge Ücreti (2022 yılı için 1.000 TL) alınmaktadır.

            TOBB  yerli malı belgesi ücretlerinin yatırılacağı banka hesaplarını görmek için tıklayınız.